بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب‌نظران
بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب‌نظران

محمد رحمان پور؛ عصمت حسن پور؛ احمدرضا نصراصفهانی

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 3-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحبنظران انجام گرفت. این مطاله مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول مضامین اقتصاد مقاومتی و اصول و مبانی برنامه ...  بیشتر
زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه
زمینه‌های تداوم هویت ایرانی در روایت‌های شاهنامه

مرتضی منشادی؛ وحید بهرامی عین القاضی

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 23-38

چکیده
  ایرانیان در درازای تاریخ خود، حوادث بنیان براندازی را تجربه کرده‌اند که هر یک از آن حوادث برای محوشدن ایرانیان در اقیانوس تاریخ کافی بود. شکست هخامنشیان و نابودی ساسانیان از جمله آن حوادث به شمار می‌آیند، ...  بیشتر
بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان
بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های فارسی مقطع دبستان

علیرضا ازغندی؛ غلامرضا محمدی مهر

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 39-52

چکیده
  در این مقاله، مؤلفه‌های هویت ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 94- 1393 بررسی شده‌اند. هدف شناسایی میزان پرداختن به هویت‌ ملی، دینی (اسلامی)، مذهبی (شیعی) و محلی در این کتاب‌ها بوده است. ...  بیشتر
میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران
میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در نامگذاری معابر اصلی شهر تهران

حسین گودرزی؛ مهدی بختیاری

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 53-70

چکیده
  هویت ملی ادراک یک ملت از چیستی و کیستی خود در مقابل ملت‌های دیگر است تا بدین وسیله خود را از دیگران باز شناسد و به داشته‌های خود احساس تعلق کند. تکوین و باز تولید هویت ملی در بستر زمان و مکان صورت می‌گیرد. ...  بیشتر
بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

اردشیر آذرخش؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 71-89

چکیده
  مسألۀ گروه مرجع از این نظر که الگویی برای داوری و ارزیابی در اختیار افراد قرار می‌دهد می‌تواند در تکوین هویت آنها اهمیتی زیادی داشته باشد و به‌عنوان شاخصه‌ای در تعیین رفتار، استعداد، ظواهر بدنی، ارزش‌ها ...  بیشتر
نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان
نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان

علیرضا صنعت خواه؛ معصومه دادخواه فر

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 91-106

چکیده
  هدف این نوشتار، بررسی رابطۀ میان انواع سرمایه‌های اجتماعی (درون و برون‌گروهی) و احساس شادمانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (به تعداد 16403 دانشجو) در سال ...  بیشتر
بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
بررسی رابطه مصرف اینترنتی و هویت دینی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ رضا محموداوغلی؛ حوا ابراهیمی پور

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 107-132

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطة مصرف اینترنت و هویت دینی انجام شده است. اینترنت یک رسانة چند بعدیِ فضای فرهنگی و اجتماعی است که کاربران را در موقعیت‌های متنوعِ نقش‌ها و سبک‌های زندگی قرار می‌دهد. اینترنت ...  بیشتر
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود
رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هویت ملّی در شهرهای کرمانشاه و جوانرود

امیر رستگارخالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی؛ هادی پاکیده دلشاد

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1395، صفحه 133-144

چکیده
  ا، هویت ملّی جزو مهم‌ترین و گسترده‌ترین هویت است. عوامل زیادی در شکل‌گیری این نوع هویت نقش دارند. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت ملی چگونه است؟ و این‌که آیا ابعاد مختلف سرمایه ...  بیشتر