نام داور

سمت / سازمان

حمید احمدی

دانشگاه تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تیمور اکبری

گروه باستان شناسی و تاریخ هنر معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

بهرام امیر احمدیان

 

ابراهیم برزگر

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حسن بشیر

استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

ناصر پورحسن

دانشگاه آیت الله بروجردی

شقایق حیدری

 

ابراهیم خدایار

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

حسن ذوالفقاری

دانشگاه تربیت مدرس - عضو هیأت علمی

صدیقه رمضانی

 

حسین سیف الدینی

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

عطاءا... عبدی

استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

احمد غیاثوند

هیات علمی دانشگاه علامه

حبیب الله فاضلی

هیأت علمی دانشگاه تهران

مرتضی فلاح

دانشیادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یزد

صفر قائدرحمتی

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

مراد کاویانی راد

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی- پژوهشکده مطالعات راهبردی

فاطمه مدرسی

دانشگاه ارومیه

علی مرشدی زاد

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

مجتبی مقصودی

دانشگاه آزاد-واحد تهران مرکزی

داود میرمحمدی

مدرس دانشگاه پیام نور تهران

سیدعبدالامیر نبوی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، گروه مطالعات اجتماعی

علی اشرف نظری

هیأت علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران

بهرام نوازنی

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی

حمید هوشنگی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

محمدحسین جمشیدی

عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

ابراهیم حاجیانی

دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، عضو هیأت علمی مرکز بررسی‌های استراتژیک، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک

سیروس منصوری

گروه علوم تربیتی، دکتری مطالعات برنامه درسی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اردکان

سیدمحمد رضایی