نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی رابطۀ میان انواع سرمایه‌های اجتماعی (درون و برون‌گروهی) و احساس شادمانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (به تعداد 16403 دانشجو) در سال تحصیلی 93-1392 است که تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. در این پژوهش پرسشنامه آکسفورد ترجمه و برای سنجش احساس نشاط مورد استفاده قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات ماکس هالر و مارکز هادلر، بام و بارهیر، شینز و برگزما شکل گرفته است و با استفاده از نرم‌افزار amos 17 روابط فوق در قالب نمودار مسیر مورد برازش قرار گرفتند. نتایج حاصله نشانگر آن است که سرمایه اجتماعی برون‌گروهی تأثیر مستقیمی بر احساس شادمانی ندارد، بلکه این متغیر براساس تأثیری که بر امید به آینده می‌گذارد (ضریب بتای استاندارد برابر با 141/0) بر احساس شادمانی تأثیرگذار است. هم‌چنین روحیه انتقادگری و انتقادپذیری تأثیری در حدود ( 19/0) بر شادمانی دارد.

کلیدواژه‌ها