اهداف

1- حفظ و تقویت هویت و همبستگی و انسجام ملی؛

2- تحکیم همزیستی مسالمت آمیز ملت ایران بر مبنای اسلامی ـ ایرانی و قانون اساسی؛

3- تحکیم هویت ملی و عناصر آن به عنوان ملاط اجتماعی، همبستگی و وحدت ملی در ایران؛

4- تقویت و تبیین عناصر تمدن ایرانی؛

5- تقویت و تبیین هویت اسلامی و مذهب شیعه و کارکردهای انسجام بخش آن؛

6- تولید و انتشار نظریه های بومی در حوزه هویت همبستگی ملی؛

7- کسب رتبه نخست نظریه پردازی بومی هویت و همبستگی ملی و فراگیر کردن آن در کل کشور.

 

چشم انداز

با استمداد از قدرت زوال ناپذیر الهی و در سایه تلاش و مشارکت هدفمند و برنامه محور همکاران و پژوهشگران، فصلنامه مطالعات ملی در چشم انداز آینده، مرکزی است پویا و فعال در زمینه هویت و همبستگی ملی با کسب رتبه نخست نظریه پردازی و تولید و اشاعه گفتمان بومی درباره هویت ملی و فراگیر کردن ان در کل کشور و اصلی ترین تأمین کننده نیازهای معرفتی در عرصه هویت و همبستگی ملی، فهم و تعمیق انسجام و همگرایی ملی در ابعاد مختلف.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات ملی در افق چشم انداز از ویژگی های زیر برخوردار خواهد بود:

- پویا، فعال و روزآمد درباره موضوع محوری «هویت و همبستگی ملی»

- برخوردار از رویکرد انسجامی و همگرایانه در گفتمان سازی هویتی و توزیع ان در حوزه های فکری و اجرایی

- دارای اهتمام ویژه نسبت به پیوستگی تاریخی ملت ایران و گستره جغرافیایی و فرهنگی حوزه تمدن ایرانی

- فعال و پیشرو در شناخت نیازهای هویتی مخاطبان

- به هنگام و پیشگام در تولید و عرضه فراورده های متنوع فکری به تناسب تنوع مخاطبان

- برخوردار از سازمانی پویا، دانشور، متعهد به اخلاق حرفه ای و غیربوروکراتیک

- متکی بر منابع انسانی متعهد، دانش پژوه، دین باور و متعهد به رویکرد انسجامی و همگرایی ملی.