1- ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه (مقالاتی که از طریق ایمیل مجله ارسال شوند، در روند کار مجله قرار نخواهند گرفت)
 
2- بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی: در این مرحله ارزیابی اولیه‌ توسط دبیر تخصصی پیرامون مقاله انجام شده و مقاله به لحاظ ساختار علمی- پژوهشی داشتن و محتوای مورد تایید نشریه، ارتباط موضوعی با مجله؛ هویتی بودن؛ ارجاعات، جستجوی عنوان در موتورهای کاوش (مشخص شدن عناوین تکراری و اصالت مقاله و غیره)، کامل بودن اطلاعات نویسندگان مقاله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، چنانچه موارد مذکور حداقل‌های مورد نظر نشریه را رعایت کرده باشد، جهت طرح در تحریریه در انتظار برگزاری جلسه تحریریه قرار  خواهد گرفت و در غیر اینصورت ظرف دو الی چهار روز عدم اولویت به نویسندگان محترم اعلام خواهد شد. در صورت قابل اصلاح بودن مقاله؛ مجدد به نویسنده بازگشت داده می‌شود تا پس از پیاده‌سازی شاخص‌های مورد نظر نشریه جهت طرح در تحریریه؛ مجدد مقاله به مجله ارسال گردد.

3- تشکیل جلسه تحریریه جهت تعیین داور و قرار گرفتن مقاله در روند داوری:  جلسه تحریریه تشکیل و  برای مقاله از سوی سردبیر، مدیرمسئول و اساتید محترم هیئت تحریریه؛ داور تعیین خواهد شد. پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه هر ماه برگزار می‌شود و ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد.

 

4- ارسال مقاله به  دو داور مشخص شده  از سوی هیئت تحریریه:

اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، مقاله برای بازنگری به نویسنده بازگشت داده می‌شود

 اگر هر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد

 اگر نظر یک داور بازنگری و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم تصمیم‌گیری می‌شود

5- ارسال نکات و موارد ارزیابی و اصلاحات مطرح شده از سوی داوران به نویسنده جهت اصلاح مقاله.

6- دریافت اصلاحات مقاله:  اصلاحات مقاله توسط نویسندگان با رنگ متمایز باید انجام و ارسال گردد و بررسی مجدد مقاله توسط دبیر تخصصی و در صورت تأیید اصلاحات؛ ارسال به صاحب امتیاز محترم جهت بررسی مقاله و تِأیید و ارسال به ویرایش و مراحل بعدی جهت انتشار انجام خواهد شد.

 

7- ویراستاری و صفحه آرایی و ملاحظات سردبیر و مدیر مسئول محترم: مقاله پس از ویرایش و صفحه آرایی و انجام نکات اصلاحی نهایی؛ جهت ملاحظه به سردبیر و مدیرمسئول محترم ارسال خواهد شد.  
 
8- قرار گرفتن در نوبت انتشار: پس از تأیید نهایی سردبیر و مدیرمسئول و صاحب امتیاز محترم و انجام اصلاحات شکلی نهایی؛ مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد.  
 
 
- داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی به روش داوری دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست)

- داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی اقدام به داوری مقاله نمایند در غیر اینصورت در پایان زمان مشخص شده و عدم ارزیابی؛ داور تغییر خواهد کرد.

-تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب کنترل می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پیگیری خواهد شد.