نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطة مصرف اینترنت و هویت دینی انجام شده است. اینترنت یک رسانة چند بعدیِ فضای فرهنگی و اجتماعی است که کاربران را در موقعیت‌های متنوعِ نقش‌ها و سبک‌های زندگی قرار می‌دهد. اینترنت هم در تولید و هم در مصرف، عملکردی اجتماعی دارد عملکردی که علاوه بر هویت‌سازی، باعث تغییر هویتی هم می‌شود. روش این پژوهش پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامی رشته‌ها در مقطع کارشناسی تحصیلی در سال 92-1391 است. حجم نمونه 384 نفر است که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که میان مصرف اینترنتی و هویت دینی کل‏ پاسخ‏گویان، در مجموع، رابطه‏یی معکوس وجود دارد و با بالا رفتن میزان مصرف اینترنت، مؤلفه‌های هویت دینی به نسبت محدود کاهش می‏یابد. با تقسیم‌بندیِ نوع مصرف اینترنت بر چهار بعد اطلاعاتی، سرگرمی، آموزشی و شبکه‌های اجتماعی، نتایج حاکی از آن بود که بعد آموزشی اینترنت تأثیر مثبت بر هویت دینی دارد. بیشترین رابطه معکوس مصرف اینترنت با هویت دینی در ابعاد شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها