نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ددانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مسألۀ گروه مرجع از این نظر که الگویی برای داوری و ارزیابی در اختیار افراد قرار می‌دهد می‌تواند در تکوین هویت آنها اهمیتی زیادی داشته باشد و به‌عنوان شاخصه‌ای در تعیین رفتار، استعداد، ظواهر بدنی، ارزش‌ها و هنجارهای افراد جامعه، بخصوص جوانان مؤثر باشد. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است. محققان با استفاده از آرای اندیشمندانی نظیر مرتن، مید و لازارسفلد، چارچوبی مفهومی را تنظیم کرده‌اند. روش تحقیق از نوع کیفی و نظریه مبنایی است، داده‌های میدانی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و معیار اشباع نظری از بین 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393 گردآوری شده است. نتایج تحقیق حاکی‌است، خانواده، الگوی مرجع رسانه‌ای (اینترنت و ماهواره)، معلمان و اساتید دانشگاه مهم‌ترین مراتب گروه‌های مرجع دانشجویان هستند و عوامل مهم در انتخاب گروه مرجع عبارتند از: میزان حمایت عاطفی از جوانان و دادن پرستیژ اجتماعی به آنها ، میزان باز یا بسته بودن فضای اجتماعی برای تحرک اجتماعی. هم‌چنین در حاشیه واقع نبودن جوانان در روند تحولات اقتصادی،اجتماعی، و نهایتاً جذابیت گروه‌های مرجع.

کلیدواژه‌ها