نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هویت ملی ادراک یک ملت از چیستی و کیستی خود در مقابل ملت‌های دیگر است تا بدین وسیله خود را از دیگران باز شناسد و به داشته‌های خود احساس تعلق کند. تکوین و باز تولید هویت ملی در بستر زمان و مکان صورت می‌گیرد. مؤلفه‌ها و نمادهای هویت ملی می‌تواند به شکل اسامی مکان‌ها تجلی پیدا کند. نام‌گذاری اماکن که خود متأثر از فرهنگ یک جامعه است، نشان دهندۀ میزان تأکید و توجه تفکر حاکم، بر اهمیت هویت ملی در یک کشور ‌است. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، در پی بررسی این مطلب است که در نام‌گذاری معابر اصلی شهر تهران تا چه اندازه به هویت ملی و ابعاد آن توجه شده است. یافته‌ها حاکی از عدم توازن در نام‌گذاری‌ها از حیث توجه به هویت ملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها