نام داور

سمت / سازمان

لینک اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی

حمید احمدی

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

تیمور اکبری

استادیار گروه باستان شناسی و تاریخ هنر معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

 

عفت السادات افضل طوسی

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

ابراهیم برزگر

استاد علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

حسین پاینده

استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی

 

منصور پیرانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

فرح ترکمان

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

شقایق حیدری

دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

https://publons.com/researcher/4781087/shaghayegh-heidari/

ابراهیم خدایار

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا خسروی

استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

 

حسن ذوالفقاری

استاد زبان و ادبیات فارسی و  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

بهاره سازمند

دانشیار روابط بین الملل – گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

 

حسین سیف الدینی

جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

فاطمه شاهرودی

استادیار پژوهش هنر- هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- مرکز

 

ابراهیم صالحی عمران

استاد برنامه ریزی آموزشی – علوم تربیتی و عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

 

حمید عبداللهیان

استاد ارتباطات و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران

publons.com/researcher/685753/hamid-abdollahyan/

احمد غیاثوند

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

حبیب الله فاضلی

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/4841403/peer-review/

فائزه قاسمی

دکتری علوم سیاسی

 

مراد کاویانی راد

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

 

فتانه محمودی

دانشیار پژوهش هنر – گروه صنایع دستی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 

مجتبی مقصودی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

https://publons.com/researcher/5118370/mojtaba-maghsoudi/

اصغر مولایی

استادیار معماری و طراحی شهری- شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

داود میرمحمدی

مدرس دانشگاه پیام نور تهران

 

علی اشرف نظری

دانشیار علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

جعفر هزارجریبی

استاد جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

حمید هوشنگی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)