نود و پنجمین شماره فصلنامه مطالعات ملی (پاییز 1402) با 8 مقاله علمی از اساتید و محققان حوزه علوم انسانی منتشر گردید. 

مقالات شماره زمستان 1402 نیز در حال آماده سازی و نهایی شدن می باشد.