نود و چهارمین  شماره فصلنامه مطالعات ملی (تابستان 1402) با 8 مقاله علمی از اساتید و محققان حوزه علوم انسانی منتشر گردید. 

مقالات شماره پاییز 1402 نیز در حال آماده سازی و نهایی شدن می باشد.