نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پیام نور مریوان و سروآباد و دانشگاه آزاد مریوان

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحبنظران انجام گرفت. این مطاله مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول مضامین اقتصاد مقاومتی و اصول و مبانی برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران مطالعه و در قالب مؤلفه‌های آن دسته‌بندی شد. سپس به منظور سنجش میزان ارتباط اصول و مبانی برنامه درسی ملی موجود با اقتصاد مقاومتی، با 10 نفر از افراد صاحب‌نظر به‌صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. سؤالات به‌صورت نیمه ساختاریافته تدوین شد و روایی آن مورد تأیید 3 نفر متخصص قرار گرفت. یافته‌ها با روش مقوله‌بندی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حکایت از آن داشت که برنامه درسی ملی دارای دلالت‌هایی برای تحقق مضامین اقتصاد مقاومتی می‌باشد. برنامه درسی پیشنهادی نیز در قالب اهداف، محتوا، روش‌های آموزشی و روش‌های ارزشیابی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها