نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

2 کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

ا، هویت ملّی جزو مهم‌ترین و گسترده‌ترین هویت است. عوامل زیادی در شکل‌گیری این نوع هویت نقش دارند. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر سرمایه اجتماعی بر هویت ملی چگونه است؟ و این‌که آیا ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی تأثیر متفاوتی بر وضعیت هویت ملی دارند؟ این پژوهش با بررسی مقایسه‌ای شهرهای کرمانشاه و جوانرود، رابطه بین متغیرهای هویت ملّی، سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی و سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی را بررسی می‌کند. روش تحقیق پیمایش است و داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعۀ آماری تحقیق افراد 18 تا 29 سال دو شهر کرمانشاه و جوانرود، و حجم نمونه شهر کرمانشاه 250 نفر و شهر جوانرود 150 نفر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میانگین سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی در شهر کرمانشاه (65/48) بیشتر از شهر جوانرود (28/32) است و برعکس میزان سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی در شهر جوانرود (67/49) بیشتر از شهر کرمانشاه (36/31) است.

کلیدواژه‌ها