ایران، ایرانشهر و ایران‌زمین در شعر فردوسی
ایران، ایرانشهر و ایران‌زمین در شعر فردوسی

پیروز مجتهدزاده؛ ابوالفضل کاوندی کاتب

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 3-22

چکیده
  ایران نام سرزمین و کشوری است که از دیرگاه تاریخ بر جغرافیای سیاسی جهان نقش بسته و محوریت شاهنامه فردوسی پاسداشت تلاش مردمانی است که برای حفظ این نام کوشیده‌اند. مفهوم «ایران» بسته به شیوه‌های گوناگون ...  بیشتر
خلیج فارس و نقد تحریف‌های متعصبان عرب
خلیج فارس و نقد تحریف‌های متعصبان عرب

یحیی معروف

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 23-50

چکیده
  خلیج فارس یا بحر فارس، نامی مشهور در کتاب‌ها و نسخه‌های خطی عربی است که در سراسر جهان بدان استناد می‌شود. این نام در دهه شصت میلادی تحریف شد، درحالی‌که در همه متون و نقشه‌های قبل از سال 1960م. موجود است. ...  بیشتر
همگرایی در آذربایجان
همگرایی در آذربایجان

عطاءالله عبدی؛ مجتبی مقصودی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 51-72

چکیده
  شناسائی بسترها و عوامل همگرایی و چالش‌های پیش‌روی آن یکی از ضرورت‌های مهم امر سیاستگذاری دربارة همبمستگی ملی در  هر کشوری است. در این خصوص با توجه به این‌که ایران به عنوان کشوری که دارای تنوع ناحیه‌ای ...  بیشتر
استراتژی جامعه‌پذیری دینی در ایران
استراتژی جامعه‌پذیری دینی در ایران

یعقوب فروتن

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 73-96

چکیده
  جامعه‌پذیری و اجزای آن مانند جامعه‌پذیری دینی، یک «استراتژی» تلقی می‌شود زیرا به عقیدة اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان، یک جامعه یا گروه معین از مکانیسم جامعه‌پذیری به عنوان نوعی استراتژی ...  بیشتر
نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه
نقش جهانی‌شدن و هویت اسلامی در جنبش‌های اسلامی منطقه

فرهاد حصاری؛ عزالدین نوروزی؛ افشین منوچهرآبادی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 97-120

چکیده
  ویژگی عمده و اساسی دوران معاصر چالش‌های بنیادین ناشی از تهاجم فرهنگ و تفکر مدرن غربی به جهان اسلام بوده است. جهان اسلام همانند دیگر مناطقی که در طول دورة استعمار تحت سیطره و تسلط غربیان قرار گرفتند، چنین ...  بیشتر
عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی
عناصر و نمادهای هویت اسلامی در قالی ایرانی

محمد افروغ؛ بهاره براتی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 121-142

چکیده
  بخش بسیار مهمی از هویت ایرانیان ریشه در تمدن اسلامی این کشور دارد و هویت اسلامی نام می‌گیرد که در قالب عناصر، اندیشه‌ها، آموزه‌ها و باورهای اسلامی، عرفانی و شیعی تجلی می‌کند. هنر قالی‌بافی از جمله ...  بیشتر
آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی
آموزش زبان فارسی، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ ایرانی

نگار داوری اردکانی؛ طاهره محمودی؛ سمیه نواب

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 143-160

چکیده
  در عصر کنونی که با پدیدة گریزناپذیر جهانی‌شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستیم، زبان به‌عنوان یکی از ابزارهای انتقال هویت فرهنگی یک جامعه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این مطلب ضرورت ...  بیشتر
سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت
سنجش رابطه هوش هیجانی با ابعاد هویت

مریم قربانی؛ حمید کاظمی؛ هاجر مساح؛ سیدمیثم دیباجی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1392، صفحه 161-176

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین ابعاد چهارگانة هویت و مؤلفه‌های چهارگانة هوش هیجانی در سنین نوجوانی است. به این منظور، 114 نفر) 65 دختر و 49 پسر) از نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با دامنة سنی 15 تا 18 ...  بیشتر