نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام‌نور زرین‌شهر

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین ابعاد چهارگانة هویت و مؤلفه‌های چهارگانة هوش هیجانی در سنین نوجوانی است. به این منظور، 114 نفر) 65 دختر و 49 پسر) از نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با دامنة سنی 15 تا 18 سال به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامة جنبه‌های هویت (AIQ-IV) و پرسشنامة هوش هیجانی شوت را تکمیل کردند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که هویت جمعی و کاربرد هیجان بیشترین همبستگی را دارند. به‌منظور بررسی نقش ابعاد هویت در پیش‌بینی مؤلفه‌های هوش هیجانی از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌های تحلیل رگرسیون نشان دادند که هویت ارتباطی و شخصی، مهارت اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. در مجموع، نتایج این پژوهش بیان می‌کنند که ابعاد هویت، نقش مهمی را در هوش هیجانی فرد به منزله یکی از الزامات زندگی روزمره بر عهده دارد. نتایج این پژوهش، بر لزوم توجه به نوجوانی به‌ مثابه مرحلة تشکیل هویت و نقش هویت در فهم کارآمد فرد از خود و دیگران (هوش هیجانی) تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها