نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی‌ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در عصر کنونی که با پدیدة گریزناپذیر جهانی‌شدن در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو هستیم، زبان به‌عنوان یکی از ابزارهای انتقال هویت فرهنگی یک جامعه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. این مطلب ضرورت توجه به موضوع گسترش فرهنگ و هویت ایرانی به‌ویژه از طریق آموزش، زبان فارسی را به خوبی آشکار می‌کند. در این پژوهش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان به‌عنوان یکی از راه‌های گسترش فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر نقش کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی به زبان‌آموزان غیر ایرانی به بررسی چند نمونه از این کتاب‌ها پرداخته شده است. حوزة بررسی این موضوع به سه کتاب آموزش زبان فارسی کانون زبان ایران تألیف مهدی ضرغامیان، سه کتاب آموزش زبان فارسی تألیف یدالله ثمره و یک کتاب درسی فارسی برای فارسی‌آموزان خارجی تألیف تقی پورنامداریان محدود می‌شود. در این مقاله این کتاب‌ها از نظر کمیت و کیفیت پرداختن به موضوعات مربوط به فرهنگ ایرانی در جهت پاسخگویی به سه سؤال اصلی زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند: 1- چه مؤلفه‌هایی از فرهنگ ایرانی از طریق آموزش زبان فارسی قابل انتقال هستند؟ 2- چه مؤلفه‌هایی از فرهنگ ایرانی در این هفت کتاب مورد توجه قرار گرفته است؟ 3- به هر مؤلفه به چه میزان پرداخته شده است؟ نتیجه این پژوهش فهرست جامعی از مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی است که از طریق آموزش زبان فارسی قابل انتقال می‌باشند. هم‌چنین نقاط ضعف و قوت کتاب‌های مذکور از جنبة انتقال مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی نیز ارائه شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفادة مؤلفان کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها