بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی
بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة راهنمایی

ابراهیم صالحی عمران؛ احمد رضایی؛ کیومرث نیازآذری؛ سیدنعمت الله کمالی کارسالاری

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 3-25

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف توصیف میزان توجه به مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های درسی دورة آموزش راهنمایی ایران انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا، سی جلد کتاب درسی دورة آموزش راهنمایی سال ...  بیشتر
هویت ملی در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: دورة متوسطه)
هویت ملی در کتاب‌های درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: دورة متوسطه)

ابراهیم خدایار؛ اعظم فتحی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 27-52

چکیده
  نظام‌های آموزشی در شکل‌دهی به هویت ملی کشورها نقش بی‌بدیلی به عهده دارند. تحلیل و بررسی علمی مواد به کار رفته در نظام‌های آموزشی و نیز بسامد کاربرد هر یک از مؤلفه‌های اصلی و فرعی، موضوع بررسی کارشناسانه ...  بیشتر
جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کتب تاریخ دوره دبیرستان)
جایگاه هویت ملی در کتب درسی آموزش و پرورش (مورد مطالعه: کتب تاریخ دوره دبیرستان)

عطاءا... عبدی؛ مریم لطفی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 53-72

چکیده
  یکی از ابزارهای مهمی که حکومت‌ها برای حفظ تمامیت ارضی و بقای سیاسی خود از آن سود می‌جویند، نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد بخش عمده‌ای از دوران پایه‌ریزی شخصیت و چارچوب فکری افراد جامعه را در ابعاد ...  بیشتر
هویت ایرانی خوزستان در گسترة تاریخ
هویت ایرانی خوزستان در گسترة تاریخ

اصغر جعفری ولدانی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 73-97

چکیده
  برخی از نویسندگان کشورهای عربی با انتشار نقشه، مقاله و کتاب، نام خوزستان و شهرهای این استان ایران را به عربی تغییر داده، مدعی هستند که خوزستان سرزمینی عربی است. برخی از رهبران کشورهای عربی نیز از این ...  بیشتر
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان
جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان

مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ مهناز فرهمند

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 99-118

چکیده
  جهانی‌شدن، فرایند گریزناپذیر قرن 21، پدیده‌ای است که در دهة پایانی قرن بیستم، تبعات و پیامدهای گستردة آن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع جهانی را از جمله ایران تحت‌الشعاع قرار داده ...  بیشتر
لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی
لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی

طاهره احمدی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 119-134

چکیده
  در دهه‌های اخیر زبان انگلیسی متعاقب پدیدة جهانی‌شدن به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و چالشی جدید برای کشورهای غیرانگلیسی‌زبان ایجاد کرده است. از سویی ارتباطات جهانی ایجاب می‌کند که این زبان مورد ...  بیشتر
تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه)
تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه)

فرهاد رهبر؛ سیدموسی خادمی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 135-162

چکیده
  یکی از شاخصه‌های اصلی ملت در عصر جدید، وجود نظام اقتصادی قدرتمند در سایة دولتی ملی است. تهدیدپذیری اقتصادی، منجر به تهدید نظام سیاسی می‌شود و فروپاشی اقتصادیِ یک نظام سیاسی بی‌شک یکی از عناصر و مؤلفه‌‌های ...  بیشتر
فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن
فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی‌شدن

تقی آزادارمکی؛ مجتبی مقصودی؛ محمود مهام

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 163-172

چکیده
  با تعمیق قدرت اندیشه‌ورزی در خصوص تحولات جوامع انسانی، نقش ناپیدا و کم‌پیدای «فرهنگ» بیش از گذشته برجسته، و تأثیرگذاری متغیر «هویت»، فهم‌پذیرتر از قبل شده است. از این‌رو، تمایلی آگاهانه ...  بیشتر
مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها
مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها

پاتریک دوریان؛ توماس فرارو؛ علی اشرف نظری

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1387، صفحه 173-182

چکیده
  «مسئلة همبستگی؛ نظریه‌ها و مدل‌ها» از جمله آثاری است که انتشارات تمدن ایرانی آن را چاپ کرده است. این اثر در 1000 نسخه منتشر شده و متن فارسی آن دارای 488 صفحه است. مسئلة همبستگی و فهم چگونگی استقرار ...  بیشتر