نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبانشناسی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

در دهه‌های اخیر زبان انگلیسی متعاقب پدیدة جهانی‌شدن به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و چالشی جدید برای کشورهای غیرانگلیسی‌زبان ایجاد کرده است. از سویی ارتباطات جهانی ایجاب می‌کند که این زبان مورد توجه جوامع غیرانگلیسی‌زبان قرار گیرد تا در عرصة مناسبات سیاسی ـ اقتصادی از دیگر جوامع عقب نمانند؛ از سویی دیگر تأثیر فرهنگ‌های غربی که از طریق زبان انگلیسی به جوامع تحمیل می‌شود نیز گریزناپذیر است، به گونه‌ای که هویت‌های ملی سخت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. با نظر به مبانی نظری برنامه‌ریزی زبان و محصول عملی آن، که سیاست زبانی است، می‌توان در صدد یافتن راهکارهای عملی برآمد تا ضمن بهره‌مندی از فواید به کاربردن این زبان خارجی، از خطرهای ناشی از آن نیز تا حد ممکن در امان بود. در این مقاله ضمن طرح تجربیات مفید برخی از کشورها در این زمینه و جست‌وجوی موضوع در سیاست‌های موجود در ایران، بر اهمیت دادن به نوع مدیریت و سیاست زبانی در برابر گسترش روزافزون زبان انگلیسی تأکید، و راهکارهایی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها