نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

جهانی‌شدن، فرایند گریزناپذیر قرن 21، پدیده‌ای است که در دهة پایانی قرن بیستم، تبعات و پیامدهای گستردة آن ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع جهانی را از جمله ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. در پی این تغییرات، آثار جهانی‌شدن بر ابعاد متنوع زندگی انسان‌ها، مراودات و هویت آنان در ابعاد مختلف بر کسی پوشیده نیست.
این جستار با هدف بررسیِ ارتباط فرایند جهانی‌شدن فرهنگ و تأثیر آن بر تغییر هویت اجتماعی جوانان به شیوة پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه، از نمونه‌ای 384 نفری از بین جوانان هجده الی سی ساله از مناطق یازده‌گانة شهر اصفهان جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می‌دهد که بین فرایند جهانی‌شدن فرهنگ و برجستگی ابعاد چندگانة هویت، همبستگی وجود دارد و تغییرات حاصل‌شده در ابعاد متعدد هویت، با کاربرد فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی در حیطه‌هایی چون مصرف‌گرایی، نوگرایی و گرایش به ارزش‌های فرهنگی نو صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها