الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات
الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات

حسن ذوالفقاری

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 3-26

چکیده
  زبان مطبوعات یکی از مصداق­های زبان معیار است. انتظار می‌رود چنین زبانی خالی از ایراد و اشکال باشد. نخستین گام در راه رفع ایرادهای احتمالی زبان مطبوعات و به کار بستن تجویزهای زبان‌شناختی، توصیف دقیق ...  بیشتر
ادبیات مهاجرت (بررسی مضامین شعر مهاجرت شاعران فارسی‌گوی ماوراءالنهر در قرن بیستم)
ادبیات مهاجرت (بررسی مضامین شعر مهاجرت شاعران فارسی‌گوی ماوراءالنهر در قرن بیستم)

ابراهیم خدایار

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 27-44

چکیده
  سرزمین ماوراءالنهر، یکی از بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین مناطق فرهنگی جهان ایرانی و اسلامی، در درازنای تاریخ حیات خود، حوادث تلخ و شیرین فراوانی را پشت سرگذاشته است. از مسائل مشترک ادبیات این منطقه با ایران ...  بیشتر
هویت ایر‌انی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سیدجواد طباطبایی)
هویت ایر‌انی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سیدجواد طباطبایی)

حسین خانی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 45-67

چکیده
  گذشته تاریخی همواره بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی محسوب می‌شود. این نوشته، با ارائه تعریفی از «هویت»، به بررسی جلوه‌های متعدد هویت ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی و از منظر روشی سیدجواد طباطبایی ...  بیشتر
هویت ایر‌انی و چندگانگی قومی
هویت ایر‌انی و چندگانگی قومی

عبدالله رمضان زاده؛ محمد علی بهمنی قاجار

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 69-95

چکیده
  هویت ایرانی سده‌ها پیش از پدیدارشدن هویت‌های ملی مبتنی بر دولت ـ ملت‌ها به وجود آمده است. در گذر زمان، این هویت چندگانگی‌های قومی و مذهبی را پذیرا گردیده و از آنچنان ویژگی تکثرگرایی برخوردار شده که ...  بیشتر
رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کُرد (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور سقز)
رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کُرد (مطالعه موردی دانشگاه پیام‌نور سقز)

محمدحسن مقدس جعفری؛ داور شیخاوندی؛ حامد شریف پور

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 97-126

چکیده
  تقویت هویت ملی به منظور وحدت و انسجام جمعی عام و حفظ هویت‌های قومی، با اتخاذ سیاست «وحدت در کثرت» قابل تحقق است. این مقاله به بررسی جامعه‌شناختی رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد پرداخته ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)

قربانعلی ابراهیمی؛ عباس بهنوئی گدنه

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 127-150

چکیده
  هویت یکی از محورهای اساسی جامعه‌شناسی فرهنگ است که در چند دهۀ اخیر مورد توجه عده زیادی از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر در صدد است با بررسی و سنجش گونه­های مختلف ...  بیشتر
رابطه هویت طایفه‌ای و هویت ملی (با تأکید بر متغیرهای نگرشی در شهر نورآباد ممسنی)
رابطه هویت طایفه‌ای و هویت ملی (با تأکید بر متغیرهای نگرشی در شهر نورآباد ممسنی)

علی اصغر مقدس؛ الله رحم حیدری

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 151-177

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بیان عوامل نگرشی مؤثر بر رابطۀ هویت طایفه‌ای و ملی در شهر نورآباد ممسنی است. به عبارتی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه نگرش‌هایی بر سوگیری‌های جمعیِ ساکنین شهر نورآباد ممسنی، به عنوان ...  بیشتر
ایران‌زمین در شعر فارسی
ایران‌زمین در شعر فارسی

منوچهر لک؛ خدیجه حاجیان

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 179-188

چکیده
  دیگر بار هویت ایرانی و بازتاب آن در ادبیات فارسی با تکیه بر شعر (نظم)، دست‌مایه تدوین کتابی شده است؛ «ایران‌زمین در شعر فارسی»، گردآوری منوچهر لک، از انتشارات مؤسسه مطالعات ملی است که چاپ نخست آن ...  بیشتر
روایت اجتماعی فرهنگی قصه‌های ترکمنی
روایت اجتماعی فرهنگی قصه‌های ترکمنی

باقر ساروخانی؛ علیرضا قبادی؛ محمد جعفری (قنواتی)

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، صفحه 189-195

چکیده
  در شمارة 31 فصلنامه مطالعات ملی، مقاله‌ای با عنوان «روایت اجتماعی ـ فرهنگی قصه‌های ترکمنی» چاپ شده است که به نظر می‌رسد در استفاده از داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده برای تحلیل، دچار نوعی افراط‌گرایی ...  بیشتر