تحریف هویت ایرانی خوزستان
تحریف هویت ایرانی خوزستان

اصغر جعفری ولدانی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 3-23

چکیده
  خوزستان از آغاز تاریخ همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. متون تاریخی و جغرافیایی از کهن‌ترین ایام تاکنون تأییدی بر این مسئله است. علاوه بر آن، خوزستان خاستگاه تمدن و فرهنگ ایران‌زمین است. از اواسط ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی سویه‌های شرق‌شناسانة ایران‌شناسی غربی از موریه تا فولر
مطالعه تطبیقی سویه‌های شرق‌شناسانة ایران‌شناسی غربی از موریه تا فولر

علی کریمی مله

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 25-52

چکیده
  شرق‌شناسی با رویکردی انتقادی گفتار مستشرقان در بازنمایی هویت «غیر» و تصویرسازی آن را مطالعه می‌کند. ایران‌شناسی به‌عنوان شاخه‌ای از آن نیز رویکرد و هدفی مشابه دارد. این مقاله در چارچوب نظریة ...  بیشتر
موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطة آن با زبان رسمی و ملی
موقعیت زبان و ادبیات فارسی در ایران عصر صفویه و رابطة آن با زبان رسمی و ملی

حسین گودرزی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 53-81

چکیده
  این مقاله ضمن توجه به کارکردهای اجتماعی زبان و تبیین وجود زبان‌های رسمی و ملی در دوره‌های پیش از مدرنیته، وضعیت زبان و ادبیات فارسی را در دورة صفویه بررسی می‌کند. این پویش از دو جهت دارای اهمیت است: نخست؛ ...  بیشتر
بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق )
بررسی هویت ملی در روابط ایران و روم (با تکیه بر شعر فارسی قرون چهارم و ششم هـ.ق )

جلیل تجلیل؛ حسین علی پاشا پاسندی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 83-102

چکیده
  شعر و ادب فارسی ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و هویت ملی ایرانیان دارد. این سخن گزافه نیست اگر بگوییم آثار ادبی فارسی شناسنامة تاریخی ملت ماست. زیرا بسیاری از اطلاعات تاریخی سرزمین خود را از راه مطالعة ادب ...  بیشتر
مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز
مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز

شعله بحرانی؛ مریم سروش؛ مریم حسینی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 103-120

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعة رابطة میان میزان استفاده از انواع رسانه‌ها (رسانه‌های جمعی و فناوری‌های جدید ارتباطی) با هویت و سبک ‌زندگی دختران و پسران جوان است. این پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام ...  بیشتر
سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی
سیمای هویت اجتماعی جوانان ایرانی

فرنگیس آلمال

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 121-148

چکیده
  معمای «هویت» در چند دهة گذشته تلاش‌های علمی صاحب‌نظران عرصة روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی و روابط بین‌المللی را به خود مشغول کرده است. تحولات دهه‌های اخیر چه ...  بیشتر
هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر
هویت مهاجران؛ تأملی در هویت نسل دوم ایرانیان مهاجر

عاطفی توکلی خمینی؛ جعفر عبدالملکی؛ محمدمهدی منصف پور

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، صفحه 149-168

چکیده
  تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی را می‌توان در بعد کلان آن با تغییراتی در سطوح اقتصادی و سیاسی جوامع و در بعد خرد، با چگونگی انطباق مهاجران و ویژگی‌های هویتی آنها بررسی کرد. در بررسی تأثیر مهاجرت بر هویت ...  بیشتر