نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه ارمنستان

چکیده

معمای «هویت» در چند دهة گذشته تلاش‌های علمی صاحب‌نظران عرصة روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، علوم سیاسی و روابط بین‌المللی را به خود مشغول کرده است. تحولات دهه‌های اخیر چه در زمینه‌های فرهنگی و چه در عرصه‌های ساختاری، به تعدد، تنوع و گاه تعارض منابع هویت‌ساز بسیاری از اقشار به‌ویژه جوانان و زنان منجر شده است.
دگرگونی‌های عرصة اقتصادی، افزایش فرصت‌های آموزشی و مشارکت‌های اجتماعی موجب تعدد گروه‌های اجتماعی، گسترش روابط اجتماعی و تعلقات گروهی و تکثر منابع هویت‌ساز شده است. تأثیر عمیق این فرایند بر نهادهای جامعه و افزایش آگاهی‌های اجتماعی موجب کسب ارزش‌ها و نگرش‌های جدید و تغییر نقش‌های اجتماعی جوانان، زنان و مردان در جامعه شده است.
در چنین شرایطی مطالعة تأثیر عوامل نهادی و ساختاری تأثیرگذار از جمله خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف به‌ویژه جوانان چگونگی تأثیر این نهادها را بر هویت اجتماعی جوانان نمایان می‌سازد. مهم‌ترین سؤال‌ها در این رابطه عبارتند از:
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی جوانان ایرانی کدام است؟
کارگزاران جامعه‌پذیری چه تأثیری بر شکل‌گیری هویت اجتماعی جوانان ایرانی دارند؟
این پژوهش با استفاده از رویکرد کنش متقابل نمادین و روش پیمایشی و رگرسیون چندمتغیری درصدد پاسخگویی به سؤالات فوق است.

کلیدواژه‌ها