نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و عضو گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی استان فارس

2 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان فارس و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان و عضو گروه پژوهشی علوم رفتاری جهاد دانشگاهی استان فارس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعة رابطة میان میزان استفاده از انواع رسانه‌ها (رسانه‌های جمعی و فناوری‌های جدید ارتباطی) با هویت و سبک ‌زندگی دختران و پسران جوان است. این پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام گرفته و در آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده‌ ‌است. جامعة ‌آماری آن شامل جوانان 18-29 سالة شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه بر اساس‌ جدول ‌لین با 3درصد خطای نمونه‌گیری و 95درصد اطمینان 888 نفر برآورد شد. شیوة نمونه‌گیری، نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی چند مرحله‌ای بوده است. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید تفاوت سبک زندگی دختران و پسران، بیانگر آن است که فناوری‌های جدید ارتباطی با هویت ملی و دینی و سبک ‌زندگی دختران و پسران هر دو، معنادار بوده‌، اما رسانه‌های جمعی داخلی تنها با هویت و سبک ‌زندگی دختران دارای رابطه است. هم‏چنین از بین ابعاد مختلف هویت، هویت ملی و دینی فقط در مورد دختران رابطة معناداری با پذیرش سبک ‌زندگی جدید داشته است. در مجموع یافته‌ها حاکی از آن است که رسانه‌ها نقش مؤثرتری در دگرگونی هویت و سبک زندگی دختران نسبت به پسران ایفا کرده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها