نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما

چکیده

تأثیر مهاجرت‌های بین‌المللی را می‌توان در بعد کلان آن با تغییراتی در سطوح اقتصادی و سیاسی جوامع و در بعد خرد، با چگونگی انطباق مهاجران و ویژگی‌های هویتی آنها بررسی کرد. در بررسی تأثیر مهاجرت بر هویت افراد، ویژگی‌های هویتی مهاجران نسل دوم در مقایسه با نسل اول از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است. درحالی‌که نسل اول مهاجران در ایران به دنیا آمده و رشد کرده‌اند و خود را ایرانی می‌دانند، نسل دوم یا در کشور میزبان متولد شده‌اند یا در اوایل دوران کودکی به آن کشور رفته‌اند و در فضای بینابینی فرهنگی جامعة مبدأ و جامعة میزبان اجتماعی شده‌اند؛ به همین دلیل نسل دوم مهاجران الگوی تطبیقی و هویتی متفاوتی خواهند داشت.
در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با متخصصان این حوزه در خارج از کشور ،ابعاد گوناگون هویت نسل دوم مهاجران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد، مهاجران نسل دوم در دوران کودکی به ابعاد هویت‌بخش جامعة میزبان تعهد بیشتری دارند و از آنجا که در بررسی ارزیابی فایده، هویت ایرانی با تأیید اجتماعی همراه نیست، مهاجران نسل دوم عموماً مطابق با انتظارات افراد جامعة میزبان رفتار می‌کنند؛ اما همین افراد در دوران نوجوانی و جوانی، تعلق عاطفی بیشتری نسبت به ایران پیدا می‌کنند و با نگاهی بازاندیشانه می‌کوشند عناصر فرهنگی جامعة میزبان را با فرهنگ ایرانی ترکیب کنند.

کلیدواژه‌ها