نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

هویت یکی از محورهای اساسی جامعه‌شناسی فرهنگ است که در چند دهۀ اخیر مورد توجه عده زیادی از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر در صدد است با بررسی و سنجش گونه­های مختلف هویتی در بین جوانان شهر بابلسر، نتایج مطالعة تجربی دیگری را به علاقه‌مندان حوزه فرهنگ و مسائل جوانان ارائه کند. بدین منظور، برای سنجش و بررسی این موضوع از نظریه هویت گیدنز استفاده شده و متعاقباً برای سنجش این متغیر (هویت اجتماعی) آزمونT.Test  و پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق از یک نمونۀ 380 نفری، با نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای چندمرحله­ای متناسب که به صورت پیمایش و با استفاده از تکنیک محاسبۀ حجم نمونه کوکران از جامعۀ آماری 9905 نفری به دست آمده، نشان می‌دهد، متغیرهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان تحصیلات جوانان با گونه‌های هویتی (مذهبی، ملی، گروهی، خانوادگی­ و شخصی) آنان همبستگی دارند. همچنین، میزان گرایش دختران به هویت‌های جمعی در کل  بیش از پسران است. علاوه بر این، با استفاده از نظریه گیدنز در این پژوهش، می‌توان گفت ویژگی‌های اکتسابی افراد نقش بسزایی در شکل گیری هویت شخصی آنان در مدرنیتۀ اخیر دارند. در ضمن با مرتبط‌کردن گونه‌های هویتی با میزان تحصیلات جوانان مشخص شد ویژگی‌های اکتسابی تأثیر زیادی در بروز هویت شخصی دارند.

کلیدواژه‌ها