نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

تقویت هویت ملی به منظور وحدت و انسجام جمعی عام و حفظ هویت‌های قومی، با اتخاذ سیاست «وحدت در کثرت» قابل تحقق است. این مقاله به بررسی جامعه‌شناختی رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد پرداخته و سعی کرده است به پرسش‌های زیر پاسخ علمی و دقیق دهد:
میزان پای‌بندی به هویت ملی و هویت قومی چقدر است؟
چه رابطه‌ای بین هویت قومی و هویت ملی وجود دارد؟
عوامل مؤثر بر پای‌بندی به هویت ملی وهویت قومی کدامند؟
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد دانشجویان کرد نسبت به همه مؤلفه‌های هویت ملی و هویت قومی پای‌بندی زیادی دارند، اما نسبت به دولت پای‌بندی کمی نشان می‌دهند. این ناشی از نوعی احساس نابرابری (تبعیض و محرومیت) است که دولت را عامل آن می‌دانند. همچنین، نشان می‌دهد بین هویت ملی و هویت قومی برخلاف برخی نظریه‌ها رابطه معکوس و متضاد وجود ندارد، بلکه رابطه بین آنها مستقیم و سازگار است؛ بدین معنی که افراد دارای هویت‌های چندگانه هستند و در شرایط و موقعیت‌های خاصی خود را با آن می‌شناسانند و شناخته می‌شوند. در تحلیل چندمتغیره، متغیر نابرابری اجتماعی اهمیت خاصی را یافت، به طوری که در تبیین و پیش‌بینی پای‌بندی به هویت ملی و هویت قومی، بالاترین سهم را دارا شد.

کلیدواژه‌ها