نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)
نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)

جعفر هزارجریبی؛ سجاد مرادی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 3-26

چکیده
  نشاط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که با پیدایش نظریه‌های جدید در توسعه و تأکید بر توسعه انسانی با محوریت سلامت و چرخش در تعریف سلامت از تعاریف سلبی (فقدان بیماری) به تعاریف ...  بیشتر
فرهنگ آمریکایی و راه‌های مبارزه با آن از منظر امام خمینی(ره)
فرهنگ آمریکایی و راه‌های مبارزه با آن از منظر امام خمینی(ره)

احمد سلحشوری

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 27-48

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی آمریکاگرایی و راه‌های مبارزه با آن از دیدگاه امام(ره) می‌باشد. با توجه به مبانی معرفت‌شناسی دوره مدرن مبنی بر مرحله‌ایی بودن تاریخ این باور شکل گرفت که ساخت ذهنی و توانایی عقلی ...  بیشتر
هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی
هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

سید ضیاء هاشمی؛ مژده قربانعلی زاده

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 49-71

چکیده
  حفظ و بازتولید هویت ملی از مهم‌ترین نقش‌های آموزش و پرورش رسمی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل این نقش، به بررسی مفهوم هویت ملی در کتب مطالعات اجتماعیِ دورة ابتدایی می‌پردازد. در این راستا، ...  بیشتر
نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی
نسبت بین آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی در فرایند هویت‌یافتگی

زهره لطیفی؛ نسیم استکی آزاد

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 73-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان آگاهی و گرایش به عرفان اسلامی و عرفان‌های کاذب با هویت‌یافتگی در دانشجویان است. روش این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان ...  بیشتر
رابطه ازخودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان
رابطه ازخودبیگانگی و مشارکت سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ زهره مرندی؛ محسن سیستانی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 95-116

چکیده
  یکی از پارامترهای تعیین میزان مشروعیت نظام در هر کشور، میزان نقش مردم در سازوکار قدرت است. مشارکت سیاسی به‌عنوان بالاترین شاخص در تعیین مشروعیت، حضور هر چه بیشتر مردم در صحنه را می‌طلبد. یکی از گرو‌ه‌های ...  بیشتر
سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار
سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار

هلاله قادری؛ قسیم نبی زاده چیانه؛ احمد اسمعلی کورانه

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 117-136

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در دو گروه معتاد به اینترنت و افراد بهنجار می‌باشد. روش‌: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر
تحلیل نقش فیسبوک در تحول زندگی روزمره در میان کاربران ایرانی
تحلیل نقش فیسبوک در تحول زندگی روزمره در میان کاربران ایرانی

حمید عبداللهیان؛ مهین شیخ انصاری

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 137-159

چکیده
  این مقاله به یکی از آثار کاربری در فیسبوک یعنی تحول (مدرنیزه شدن) در زندگی روزمره کاربران ایرانی می‌پردازد. بنابراین مسئله این مطالعه، ارزیابی این موضوع است که در کاربری فیسبوک چه نقشی در تحول زندگی روزمرة ...  بیشتر
جایگاه نقوش برجستة صخره‌ای عهد قاجار در بازیابی هویت ملی ایران
جایگاه نقوش برجستة صخره‌ای عهد قاجار در بازیابی هویت ملی ایران

عابد تقوی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1393، صفحه 161-180

چکیده
  نقوش برجستة صخره‌ای یکی از مهم‌ترین یافته‌های مستند در مطالعات تاریخی و باستان‌شناختی به شمار می‌آیند. ضرورت مطالعة این مدرک باستان‌شناختی، بیشتر به دلیل برخورداری این نقوش از اطلاعات ارزشمند سیاسی، ...  بیشتر