نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به یکی از آثار کاربری در فیسبوک یعنی تحول (مدرنیزه شدن) در زندگی روزمره کاربران ایرانی می‌پردازد. بنابراین مسئله این مطالعه، ارزیابی این موضوع است که در کاربری فیسبوک چه نقشی در تحول زندگی روزمرة کاربران ایرانی دارد این در حالیست که غالب وجوه گوناگون تحول در زندگی روزمره کاربران ناشناخته مانده است. از رویکرد ترکیبی دورکیم، گیدنز،‏ لیوتار و فوکویاما استفاده می‌کنیم، تا نشان بدهیم که منظور از تحول در زندگی روزمره همانا مشارکت در تعاملات زندگی روزمره، تولید و توزیع آگاهی رسانه‌ای است. داده‌های این مطالعه با استفاده از روش‌های کیفی مشاهده مشارکتی، مستقیم و گروه‌های متمرکز و روش کمی پیمایش آنلاین و آفلاین جمع‌آوری شده‌اند. حجم نمونه در روش پیمایش 2437 نفر کاربر اینترنت بود. برخی نتایج داده‌های کیفی نشان می‌دهند که کاربری در فیسبوک، سبب نهادینه شدن اخلاق گفت‌وگو و خود افشایی می‌شود و زمینه مساعدی را برای نظم اطلاعاتی باز فراهم می‌کند و موجبِ بازاندیشی مسائل اجتماعی، سیاسی و تاریخی می‌شود. هم‌چنین نتایج داده‌های کمی نشان می‌دهند که کاربری در فیسبوک، سرمایه اجتماعی پیوند بخش، مدارا و شعاع اعتماد کاربران فیسبوک را افزایش می‌دهد. دستاوردهای این تحقیق به این واقعیت مربوطند که فیسبوک پیوندهایی ضعیف را که در اثر زندگی شهری تضعیف شده‌اند، تقویت می‌کند و اصول مدرنیته را وارد زندگی روزمره کاربران می‌کند.

کلیدواژه‌ها