نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی، گروه روان‌شناسی، آذربایجان غربی

2 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه تبریز، تبریز

3 دکتری روان‌شناسی عمومی و استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه مراغه

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در دو گروه معتاد به اینترنت و افراد بهنجار می‌باشد.
روش‌: در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند؛ داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS-20 و روش‌های آمار توصیفی، ضریب آلفای کرونباخ، آزمون T-test، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش تفاوت معنی‌داری را در سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت بین دو گروه افراد معتاد به اینترنت و گروه افراد بهنجار نشان داد؛ هم‌چنین بین سبک‌های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و تعهد)، احساس تنهایی، ترس از صمیمیت با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود داشت. با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون 51% واریانس اعتیاد به اینترنت به وسیله متغیرهای سبک‌های هویت (اطلاعاتی، هنجاری)، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت نسبت به افراد بهنجار شدت بیشتری دارند. متغیرهای سبک‌های هویت، احساس تنهایی، و ترس از صمیمیت می‌توانند به عنوان ریسک فاکتورهای اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها