نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

چکیده

پیوسته در طول تاریخ پرسشِ کیستی و هویت افراد و ملت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده و این امر در گذر جوامع به دوران مدرن پررنگ­تر و به‌صورت جدّی مطرح شده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر موضوع هویت، به‌خصوص در جوانان و دانش‌آموزان، به‌صورت جدّی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روش‌های تقویت هویت ملی و هویت­بخشی، طرح آن در زمان کودکی، به‌ویژه در دوران دبستان است. به این منظور، مواد و کتب آموزشی می‌توانند در تقویت عناصر هویت‌بخش، باورهای ملی و برانگیختن عِرْق ملی، نقش اساسی داشته باشند. با توجه به اهمیت کتاب‌های درسی در هویت‌بخشی ملی دانش‌آموزان، این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان فراوانی واژه‌ها، تصاویر، شعرها، داستان‌ها و نثرهای کتاب فارسی پنج سال دورة ابتدایی را بررسی کرده، میزان ارتباط آنها را با مؤلفه‌های بیانگرِ هویت ملی ایرانیان از بُعد ایرانی بودن مورد سنجش و مقایسه قرار داد. نتایج نشان داد که میزان توجه به مقوله‌های هویت ملیِ مورد بحث در کتاب‌های بررسی‌شده، در حدود 7% کل محتوای کتاب‌ها بوده است که بخش ناچیزی را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهادهایی در جهت تقویت باورهای ملی از طریق کتاب‌های درسی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها