نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران (معرفی و نقد کتاب)

چکیده

کتاب مبانی هویت ایرانی تألیف دکتر قدیر نصری توسط انتشارات تمدن ایرانی در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب در 325 صفحه و شش بخش که هر بخش نیز به چند فصل تقسیم گردیده است. نقد و بررسی پیش رو به بررسی چاپ اول کتاب (1387) پرداخته است. در ابتدا نویسنده به بحث کوتاهی در باب کاستی‌های روش اثباتی و ناتوانی آن در تفسیر منابع هویتی ایران می‌پردازد و روش سازه‌انگاری را به‌عنوان روشی قابل اعتماد مورد توجه قرار می‌دهد که در آن به عناصر فرهنگ و هویت توجه ویژه شده است. در این نگرش هویت نه امری ازلی است و نه امری کاملاً سیاسی و تغییرپذیر، بلکه چیزی بین بودن و شدن است و به همین دلیل، نویسنده نیز بر آن است که هویت ایرانی، نه هویت ثابت و نه هویت جاری و دائم‌التغییر است، بلکه دارا بودن توأمان این دو ویژگی واقعیت هویت ایرانی است و به همین دلیل نگرة سازه‌انگاری از توانایی تحلیلی بیشتری در این زمینه برخوردار است.
به اعتقاد نویسنده محققان متعددی در چند دهة گذشته کوشیده‌اند، چیستی هویت ایرانی را تحلیل نمایند که همة آنها از کاستی‌هایی چون غفلت از کثرت منابع هویت ایرانی برخوردارند و به دلیل این کاستی‌ها، نویسنده بر آن است که با توجه به ساختار عناصر هویت ایرانی و کارکرد محسوس آنها، عناصر مختلف هویت ایرانی را در شش بخش اصلی که به ترتیب به دین، مذهب و هویت ایرانی ـ زبان فارسی و هویت ایرانی ـ تاریخ، جغرافیا و هویت ایرانی ـ اسطوره و هویت ایرانی ـ رسوم ملی، آیین‌ها و هویت ایرانی ـ هنر و هویت ایرانی تقسیم‌بندی نماید.