نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‫شناسی دانشگاه بوعلی‫سینا

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد مردم‏شناسی دانشگاه بوعلی‏ سینا

چکیده

رویکرد یا مطالعات پسااستعماری از حوزه‏های مطالعاتی جدید در مورد کشورهای موسوم به جهان‏ سوم است. این رویکرد نگرشی است انتقادی به مجموعه‏ای از رهیافت‏های نظری غربی که پیامدهای گوناگون دورة استعماری را بر جوامع مستعمره‏شده، جهان سوم‏ و دیگر جوامع غیرغربی مورد مطالعه قرار می‏دهد. از رویکرد پسااستعماری، ارزش‏ها، سنت‏های فکری، ادبیات، معرفت و پژوهش‏های علمی‏ غربی آگاهانه و به‏طور تاریخی سنت‏ها، صورت‏های فرهنگی زندگی و بیان غیرغربی را در قالب مفهوم دیگری یا بقیه به‏حاشیه رانده یا نادیده گرفته‏اند. هم‏چنین، مطالعات پسااستعماری با واکاوی تاریخی برساختِ مفهوم شرق و نگاهی انتقادی به ابداع مفهوم غرب، نگرش جدیدی را در باب مسائلی چون جهانی‏شدن، امپریالیسم متأخر فرهنگی، شرق‏شناسی، غرب و دیگری، هویتِ دورگه، تقلید و مانند آن مطرح می‏سازد.
این مقاله ضمن مطالعة تاریخی پیدایش رویکرد پسااستعماری، به طرح موضوع‏هایی چون زبان، ادبیات، هویت، شرق‏شناسی، تولد غرب، دیگری، جهانی‏شدن، نو‏امپریالیسم، مفاهیم دورگه و تقلید از این رویکرد می‏پردازد.

کلیدواژه‌ها