نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری تخصّصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هویّت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل مهم در پدیدة «دولت ـ ملّت‌سازی» است. از آنجا که شاهنامة فردوسی در میان متون کهن ما، نقشی اساسی در شکل‌گیری هویّت ایرانی دارد؛ بنابراین نوع نگاه و تأثیر آن در بُعد سیاسی هویّت، اهمیّت ویژه‌ای می‌یابد. نویسندة مقاله با توجّه به این موضوع، تلاش کرده است، به جستجوی مؤلّفه‏ها و عناصر تشکیل و تحکیم هویّت سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد.
در پاسخ به پرسش مذکور، فرضیّة مقاله طرح و در ضمن آن عناصری چون «دولت»، «طبقات اجتماعی»، «شکل‌گیری مرزهای سیاسی» و «سازوکارهای زندگی اجتماعی» به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های تشکیل و تحکیم هویّت سیاسی ایران معرّفی شده و در بخش‌های مختلف مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نویسنده در پایان به این نتیجه رسیده است که فردوسی آگاهانه و در ضمن اسطوره‌پردازی خود در بخش اساطیری شاهنامه‌، هر آنچه را که برای شکل‌‌گیری هویّت سیاسی اجتماعی یک «ملّت» لازم بوده، بنیان نهاده است.

کلیدواژه‌ها