نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

مسئلة هویت ملی امروزه یکی از مسائل  اساسی پیش‌روی جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه به‌شمار می‌رود که  نیازمند توجه بیشترمسولین و دست اندرکاران است و این مهم یکی از وظایف و کارکردهای تعلیم و تربیت به‌طور اعم و دانشگاه به طور اخص می‌باشد. از آنجایی که توجه به هویت ملی در برنامه‌های درسی آموزش عالی چندان مشهود به نظر نمی‌رسد این تحقیق بر آن بود تا تأثیر برنامه‌های درسی بر هویت ملی دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. روش این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که برنامة درسی پنهان دانشگاه نتوانسته هویت ملی دانشجویان را تقویت نماید. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دانشکده‌های مختلف و جنسیت افراد اختلاف معناداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر جنسیت و رشته در تقویت یا تضعیف هویت ملی تأثیر معناداری ندارد و تأثیر اصلی در تقویت و تضعیف هویت ملی را جو دانشگاه برعهده دارد.

کلیدواژه‌ها