نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، رابطة بین سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان را مطالعه می‌کند. امروزه تحصیلات به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در ایجاد اندیشة ترقی و توسعة اجتماعی و عامل مؤثری در ارتقاء سرمایة اجتماعی به‌ویژه انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی تلقی می‌شود. دانشمندان علوم اجتماعی، ارتقاء سطح تحصیلات را از مهم‌ترین عوامل افزایش آگاهی، همبستگی و مشارکت اجتماعی در افراد می‌دانند. انسجام اجتماعی ناظر بر پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه‌های اجتماعی و مبیّن کنش‌های معین و مشخصی از کنش‌گران در درون ساختارهای اجتماعی است. امروزه مفهوم انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی به‌عنوان اهرمی توفیق‌آفرین و اساس هویت و اعتبار جامعه مورد اقبال فراوان واقع شده است. بسط نظری این مفهوم و شناسایی چگونگی پیوند و ارتباط دو متغیر تحصیلات و انسجام اجتماعی در جامعة مورد مطالعه هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.
این مطالعه از نوع تحقیق پیمایشی است و داده‌های آن با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری مورد مطالعه کلیة شهروندان شهر کاشان در سال 1389 می‌باشند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد ٤٠٠ نفر به‌عنوان نمونة تحقیق تعیین و با استفاده از روش سهمیه‌ای تصادفی انتخاب و بررسی شده‌اند. یافته‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و فعالیت‌های آماری مربوط مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش و فعالیت‌های آماری مربوطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطة معنی‌دار بین دو متغیر سطح تحصیلات و میزان انسجام اجتماعی شهروندان (391/0r=) در سطح اطمینان ٩٩ درصد را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها