نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، مدیر گروه روانشناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 استادیار، مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

هویت پاسخ به کیستی و چیستی انسان‌هاست و مسئله و معمای عصر جدید بشر است. در حقیقت هویت و در عالی‌ترین سطح جمعی آن که «هویت ملی» نامیده می‌شود، دلالت بر شباهت‌ها و تمایزات دارد، شباهت با «مای» جمعی و تفاوت با «دیگران» و غیرها. شاید بتوان اظهار داشت که دغدغة هویت، تاریخی به بلندای تاریخ حیات بشر دارد. در دنیای محتول امروزی نیز مسئلة هویت مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته که با رویکردهای مختلفی ابعاد آن را مورد سنجش قرار داده‌اند. مطالعة حاضر به بررسی برخی از ابعاد هویت ملی (شامل بعد سرزمینی، فرهنگی و بعد زبانی) و تبیین وضعیت موجود هویت ملی ایرانیان را بررسی می‌کند. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده است. جامعة آماری پژوهش با توجه به ویژگی‌های شهر تهران که می‌توان آن را نمونة جامعه‌ای از کل کشور به‌شمار آورد، این شهر بوده و تعداد ١٧٠٠ نفر جامعة آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند. یافته‌ها حکایت از آن دارد که احساس تعلق به جامعة ملی در پاسخگویان در حد بسیار بالایی مشاهده شده است. هم‌چنین در مقایسة بین میزان تعلق و تعهد و آگاهی بین سه بعد مورد بررسی، تعلق به بعد زبانی هویت ملی کمترین میزان را در مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها