نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کشور دربرگیرندة واحدهای سیاسی ـ جغرافیایی مستقلی است که برجسته‌ترین تقسیم‌بندی جهان کنونی را شکل می‌دهند و این پدیده هم‌زمان با شکل‌گیری سیاسی ایران در دورة هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. اینکه چه عامل و یا عواملی موجب پیدایش و سپس استمرار و تداوم موجودیت کشور می‌شود؛ علت وجودی و علت بقای کشور است. به لحاظ علمی برخی اندیشمندان و صاحب‌نظران ایرانی و خارجی در ارتباط با مبانی هویتی، علت وجودی و بقای ایران اظهارنظر کرده‌اند. هر یک از پژوهش‌ها بنا به استنباط و زمینه‌های کاری اندیشمندان، عامل و یا مجموعه عواملی را درخصوص مبانی هویت ایرانی پررنگ جلوه داده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع، سؤال اصلی پژوهش این است که بنیادهای علت وجودی و بقای کشور در ایران کدام‌اند و آیا مجموعة این عوامل به یک میزان در پیدایش و تداوم آن اثرگذار بوده‌اند؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و نتایج به دست آمده مؤید آن است که ایران دارای عناصر چندگانه در علت وجودی و بقای خود است.

کلیدواژه‌ها