نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انسان بنا به خصلت ذاتی خود همواره در پی تمایز از دیگران و جاودانه بودن می‌باشد. ازین‌رو اصالت و هویت از مسائلی است که در بسیاری از حوزه‌های علمی مرتبط با انسان توجه خاص بدان شده است، معماری و شهرسازی به دلیل تأثیرپذیری مستقیم از باورها و اندیشة انسانی ازجملة این موارد است. ویژگی‌ها و خصوصیاتی که برخاسته از باورها و بایدهای نشأت گرفته از ایرانی و اسلامی بودن است، از جمله اصلی‌ترین عوامل هویت‌ساز شهر تهران به شمار می‌رود. برای درک روند تغییرات هویتی تهران باید به بررسی چگونگی عوامل هویت‌ساز پرداخت در این نوشتار پس از بررسی معنای هویت از دیدگاه اندیشمندان و شهرسازان به بیان ویژگی‌های ایرانی و اسلامی سازندة شهر تهران پرداخته می‌شود. وجود یا عدم وجود این ویژگی‌ها در ساختار شهر تهران ما را به چگونگی سیر تحول هویت ایرانی اسلامی این شهر در گذر زمان رهنمون می‌شود. مقایسه‌ای بر پایة ویژگی‌های هویت‌ساز ایرانی اسلامی میان بناهایی که به‌عنوان نماد تهران در طی زمان شناخته شده‌اند، درک تغییرات هویتی را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها