نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعة حاضر رابطه عوامل فرهنگی با هویت ملی نوجوانان در شهرهای بانه و قروه را بررسی می‌کند. در این مطالعه برای تبیین هویت ملی نوجوانان از نظریه‌هایی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی استفاده شده و در جمع‌آوری داده‌ها از تکنیک پیمایش بهره گرفته شده است. این پیمایش بر روی 598 نفر از نوجوانان شهرهای بانه و قروه با شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی انجام شده است. تجزیه و تحلیل دو‌متغیره، نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین شرکت در کلاس زبان، میزان دین‌داری، استفاده از رسانه‌ها و جنسیت با هویت ملی وجود دارد. در تحلیل چندمتغیره به ترتیب میزان دین‌داری، شهر (بانه)، میزان استفاده از رسانه‌ها، شرکت در کلاس زبان رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند و در مجموع 5/23 درصد از واریانس آن را تبیین می‌کنند و سایر متغیرها خارج از معادله رگرسیون قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها