نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

مسئله هویت دینی و ملی جوانان، با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آینده کشور، اهمیتی دو چندان دارد. از طرف دیگر پذیرش هویت ملی و دینی از سوی جوانان در گرو الگوگیری مؤثر آنان و هم‌چنین وجود الگوهای اثربخش در جامعه است، گروه‌های مرجع به‌منظور الگوگیری جوانان از عوامل مؤثر در این زمینه است. هدف این مقاله بررسی سطح هویت دینی و ملی و رابطه آن با متغیر گروه‌های مرجع در بین نوجوانان و جوانان است که در این باره از تئوریهیمن و مرتندرباره گزینش گروه‌های مرجع استفاده شده است. داده‌های این تحقیق با روش پیمایش و بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه، در دی ماه 1389 در سطح شهر تهران با حجم نمونه 811 نفر از جوانان گروه‌های سنی 15 تا 30 سال جمع‌آوری شده است.
نتایج نمونه استخراج‌شده نشان داد که هویت دینی در بین زنان بر هویت ملی برتری دارد؛ درحالی‌که این وضعیت در بین مردان برعکس است. در رابطه با هویت ملی، متغیر اهمیت دادن به دیدگاه روحانیان (092/0)، معلمان (113/0)، ثروتمندان (090/0-)، نویسندگان (05/0) و رزمندگان (043/0) و در رابطه با هویت دینی میزان اهمیت به دیدگاه روحانیان (204/0)، بسیجی‌ها (070/0)، ثروتمندان (098/0-)، نویسندگان (059/0-)، قضات دادگستری (064/0) و رزمندگان (081/0) تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها