نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

نمود اساطیر کهن ایران مانند مفاهیم و شخصیت‌های اساطیری شاهنامه در اشعار دوره جنگ تحمیلی نمی‌تواند تصادفی باشد، عناصر اساطیری شاهنامه فردوسی کهن نمونه‌های شعرهای حماسی به شمار می‌رود. در زمان مقتضی، ناخودآگاه جمعی شاعران، یاریگر آنها در استفاده از این کهن الگوها هستند. مانند شاعران شعر جنگ در دورۀ «جنگ تحمیلی عراق علیه ایران» که این کهن الگو.ها را در شعر خود بازتاب دادند. یکی از هدف‌های این تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت شاهنامۀ فردوسی در راستای وحدت و یکپارچگی ملت ایران، به‌ویژه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است و بازنمایی افتخارات رزمندگان میدان‌های نبرد برای تداوم یکپارپگی و شکوه و عظمت ایران، هدف دیگر این جستار است. تعریف حماسه، کارکرد حماسه در تشجیع ملّت در زمان مقتضی مانند زمان جنگ؛ ضرورت و شرایط ایجاد حماسه و نقش آن در ماندگاری رخدادهای تاریخی و ملی، با در نظر داشتن عامل اصلی مذهب در روند جنگ تحمیلی، نمود تعدادی از عناصر اساطیری حماسۀ ملّی ایران، ابزارهای شاعرانه در شعرهای دوره جنگ تحمیلی، پهلوانان بنیادین شاهنامه به‌عنوان کهن الگوها و اسوه‌های شجاعت و دلاورمردان عرصه‌های نبرد در مقایسه با آنها، محور های دیگر بحث هستند.

کلیدواژه‌ها