نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

فرهنگ شهروندی به مثابه نوعی فرایند از قرن نوزدهم همگام با جوامع مدنی و دولت‌های ملی شکل گرفته است. این پدیده با جدی شدن مسأله جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر از مسایل اجتماعی معاصر است. پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر دین و رسانه را بر فرهنگ شهروندی زنان مورد بررسی قرار دهد. مدل تحقیق حاضر بر اساس نظریه‌های ژانوسکی و ترنر طراحی شد و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ محقق ساخته بین400 نفر از زنان 29-18 سال شهر فیروزآباد توزیع و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای گردآوری شد. هم‌چنین اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در محیط SPSS بیانگر آن است که از میان 6 فرضیه تحقیق، فرضیه‌هایِ مربوط به میزان دینداری و میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی و هویت ملّی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشانگر این واقعیت بود که 4 متغیر میزان دینداری، هویت ملی، میزان آگاهی سیاسی و میزان تحصیلات پاسخگویان در مجموع 38 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها