نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، آموزش و پرورش کردستان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نظر معلمان در مورد جایگاه هویت اسلامی و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی است. روش تحقیق در محدوده روش‌های توصیفی پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیۀ معلمان مقطع ابتدایی جمعاً 571 نفر و نمونه آماری تحقیق مطابق جدول مورگان برابر 230 نفر برآورد شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از دو روش توصیفی و تحلیلی (تی استودنت) جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات استفاده شده است. مبنای نظری تحقیق مبتنی بر گفتار و دیدگاه امام علی(ع) است و برای تک‌تک مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از نگاه تیزبین و مبتنی بر خرد ایشان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان توجه به شاخصۀ هویت اسلامی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان در بعد اعتقادی و رفتاری بیشتر از حد میانگین و در بعد تاریخی در حد میانگین و در بعد سیاسی و فرهنگی کمتر از حد میانگین است.

کلیدواژه‌ها