نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی هویّت ملّی و ارتباط آن با استفاده‌ی دانشجویان دانشگاه یاسوج از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی انجام شده است. تحقیق با اتّکا به چارچوبی تلفیقی از نظریه‌ی هویّت گیدنز و نظریه‌ی وابستگی «بال روکیج و دفلور»، با استفاده از روش پیمایش؛ و در سال تحصیلی 1394-1393 انجام شده است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه، که با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای ترکیبی محقّق ساخته و دیگران ساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن‌ها توسّط صاحب‌نظران، پایایی پرسشنامه‌ی هویّت ملّی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (888/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد رابطه‌ای معنادار بین هویّت ملّی و سابقه‌ی عضویّت در شبکه‌ها وجود داشت؛ ولی تفاوتی در هویّت ملّی با توجّه به وضعیّت عضویّت و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی وجود نداشت. در نهایت، مجموع متغیرهای پژوهش توانستند 5/3 درصد از عوامل تأثیرگذار بر هویت ملی دانشجویان را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها