نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. توسعه‌ی گردشگری به‌عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی، گسترش‌دهنده‌ی فرصت‌های تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه‌ی میزبان است. گردشگری می‌تواند بر فرهنگ جامعه‌ی میزبان، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات فرهنگی گردشگران با استفاده از تکنیک آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATEL) فازی در شهر یزد است. نتایج نشان می‌دهد که دستیابی به ایده‌های جدید از طریق ارتباط با دیگر فرهنگ‌ها و روش زندگی آن‌ها، تغییر الگوهای رفتاری جامعه، تقلید از گردشگران و ترک باورهای فرهنگی، احیای غرور فرهنگی و ملی، ایجاد فرصت برای شناخت و سازماندهی منابع غنی فرهنگی منطقه‌ای و بروز تبادلات میان فرهنگی جزء اثرات مستقیم حضور گردشگران در فرهنگ شهر یزد است. نتایج این تحقیق می‌تواند در اتخاذ راهبردهایی برای شناخت و مدیریت اثرات فرهنگی حضور گردشگران در شهر یزد سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها