نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی در چند دهه‌ی گذشته، موجب جذب مهاجران زیادی به شهر بندرعباس شده است. لکن در خصوص وضعیت همگرایی یا انسجام اجتماعی و تعاملات بین گروهی اطلاعات اندکی وجود دارد. این مقاله درصدد بررسی وضعیت همگرایی یا انسجام گروه‌های مهاجر در شهر بندرعباس برآمده است. داده‌های مورد نیاز این مطالعه با روش کیفی و از طریق مصاحبه با 26 نفر از اعضای گروه‌های فرهنگی ـ اجتماعی که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند، گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد، با وجود تفاوت‌های موجود بین گروه‌های مهاجر در رفتار و نگرش، مشاغل، محل سکونت در شهر و غیره، این تفاوت‌ها تاکنون چالشی را در تعاملات اجتماعی شهروندان ایجاد نکرده است. برقراری تعاملات اجتماعی بین گروه‌های مهاجر، ازدواج‌های بین گروهی و فعالیت‌های اقتصادی مشترک از جمله نشانه‌های بارز انسجام اجتماعی و همگرایی گروه‌های مهاجر ساکن در شهر بندرعباس هستند.

کلیدواژه‌ها