نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصورات قالبی نوعی از عقاید و باورهای مرسوم افراد نسبت به یکدیگر است که گروه‌ها برحسب پیشینه و داشتن باورهای کلی، آن را به‌کار می‌برند. این نوشتار می‌کوشد تا عوامل مؤثر بر تصورات قالبی را بین دانشجویان بررسی کند. روش مورد مطالعه از نوع پیمایش (کمی) و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته و از طریق آلفای کرونباخ روایی مقیاس‌ها تعیین شده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 368 نفر تعیین‌ و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی، پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شد. یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که بین متغیرهای جنس، هویت محلی، اعتماد اجتماعی، فاصله اجتماعی، پیش‌داوری بین قومی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و سطح معدل با تصورات قالبی رابطه معنی‌داری وجود دارد و متغیرهای محل زندگی، درآمد و سن رابطه معنی‌داری نداشتند. یافته‌های رگرسیون نشان می‌دهد که ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 249/0 و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 467/0 است.

کلیدواژه‌ها