نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

ورزش حرفه‌ای به دلیل مخاطبان پرشمار، واکنش‌های گوناگونی را برمی‌انگیزد و دامنه‌ی تأثیر آن بر لایه‌های اجتماع، دامنگیر است. بر این اساس سؤال اصلی نوشتار این است که چگونه ورزش و ورزشکاران می‌توانند بر هویت جمعی مردم یک کشور یا شهر نقش و تأثیر داشته باشند؟ روش تحقیق، مصاحبه با گروه‌های کانونی (بحث متمرکز) است. مصاحبه‌ها در هفت گروه صورت گرفت و نمونه آماری این پژوهش هم بدین‌گونه بود که در هر گروه 6 نفر براساس متغیرهای سن، جنسیت و آشنایی به ورزش‌های سنتی و مدرن به‌صورت هدفمند و غیرتصادفی انتخاب شدند. یعنی جمعاً 42 نفر (24 نفر مرد و 18 نفر زن) مصاحبه شدند. سپس برای تفسیر جملات کلیدی تلخیص شده از مصاحبه‌ها، ابتدا از کدگذاری باز و سپس از کدگذاری محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج مقاله نشان داد که ورزش از جمله عوامل تأثیرگذار بر هویت جمعی است؛ به طوری‌که موفقیت در ورزش قهرمانی (سطوح داخلی و بین‌المللی) می‌تواند باعث تقویت هویت جمعی (شهری و ملی) در شهروندان کرج شود.

کلیدواژه‌ها