نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین رابطه ابعاد مختلف هویت ملی و پاسخ به تهاجم فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری 800 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده به تعداد260 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون شدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه بین بعد جغرافیایی هویت ملی‌ با پاسخ به تهاجم فرهنگی دشمن است، ولی این رابطه از نوع ضعیف است و بین بُعد فرهنگی ـ تاریخی و بعد سیاسی هویت ملی و تهاجم فرهنگی رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد. هم‌چنین بُعد فرهنگی ـ تاریخی هویت ملی پیش‌بینی‌کننده‌ی قوی‌تری نسبت به بعد سیاسی هویت ملی در پاسخ به تهاجم فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها