نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی و ادبیات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: مطرح شدن دیدگاه‌های تک فرهنگی در آموزش و گسترش فراگیری زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار اصلی جهانی‌شدن نگرانی‌ها را افزایش داده است. این مقاله با هدف بررسی رابطه یادگیری زبان انگلیسی و شکل‌گیری هویت ملی به آسیب‌شناسی یک روند جهانی در میان زبان آموزان می‌پردازد. نتایج این تحقیق با روشنگری نسبت به نظریات متفاوت و معارض درباره‌ی تأثیر جهانی‌شدن بر هویت ملی افق دید بهتری ارائه می‌دهد. این تحقیق کوشیده است رابطه بین رشته تحصیلی، جنسیت و سن دانشجویان با هویت ملی و هم‌چنین رابطه رشته تحصیلی با سرمایه‌گذاری در فراگیری زبان انگلیسی را بررسی کند.
روش: روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 189 نفر محاسبه شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای اطلاعات جمع‌آوری و از ده درصد نمونه مصاحبه به عمل آمد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون توکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در رویکرد دانشجویان نسبت به هویت ملی نشان ندادند؛ اما در میان دانشجویان با سابقه فراگیری زبان در مؤسسات زبان تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین زبان آموزان سطوح پایین با سطوح پیشرفته‌تر مشاهده شد. هم‌چنین معنادار بودن تأثیر متغیرهای جنسیت و سن نقش عوامل زمینه‌ای و متغیرهای مستقل را نمایان کرد.

کلیدواژه‌ها