نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فارابی، تهران، ایران

10.22034/rjnsq.2023.366296.1455

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم در تقویت وحدت و انسجام داخلی انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم چه نقشی در تقویت وحدت و انسجام داخلی ایفا می‌‌کند؟ در پاسخ به سؤال تحقیق، فرضیه‌‌ای به این صورت مطرح می‌‌شود که برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم با جذب مخاطبان داخلی، توجه به فرهنگ و هویت ملی و گسترش اعتماد عمومی در جامعه، در تقویت وحدت و انسجام داخلی نقش مؤثری ایفا می‌‌نماید. این پژوهش ازنظر نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان بین 20 تا 60 سال شهر تهران بوده که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد. نمونه‌گیری به شیوه تصادفی بوده و داده‌‌ها با مبنا قرار دادن برنامه‌های خندوانه و دورهمی شبکه نسیم که در سال‌‌های اخیر در فصل‌‌های مختلف پخش گردیده، جمع‌آوری شده است. یافته‌‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم درخصوص مؤلفه‌های جذب مخاطبان داخلی، تزریق فضای آرام‌‌بخش در جامعه، تقویت خرده‌فرهنگ‌ها و هویت ملی و گسترش اعتماد عمومی از اهمیت قابل‌قبولی برخوردار بوده و در زمینه تقویت وحدت و انسجام داخلی نقش‌آفرینی می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • امیرانتخابی، شهرود (1386)؛ مجموعه مقالات اتحاد ملی راهبردها و سیاست‌‌ها. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • بشیریه، حسین (1386)؛ عقل در سیاست: سی‌وپنج گفتار در فلسفه، جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
 • بروکشایر تامپسون، جان (1376)؛ رسانه‌ها و نوگرایی؛ نظریه اجتماعی درباره رسانه‌ها، تهران: انتشارات مؤسسه ایران.
 • تاج‌بخش، غلامرضا؛ دانش‌فر، محمد (1399)؛ «تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر مدیریت بدن زنان و دختران»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال ششم، شماره 22، ص 217-185.
 • توحیدی، علیرضا (1392)؛ راهبردهای مطلوب تهیه برنامه‌های شبکه نسیم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده صداوسیما.
 • خانیکی، هادی؛ عبدی، سیروان (1400)؛ «شبکه‌های تلویزیونی استانی و هویت ملی»، فصلنامه رسانه و فرهنگ، سال یازدهم، شماره اول، ص 73-47.
 • رسول‌زاده اقدم، صمد؛ عدلی پور، صمد؛ اقبالی، سمیه (1396)؛ «مطالعه رابطه محتوای برنامه‌های شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان»، فصلنامه مطالعات ملی، سال 18، شماره 3، ص 140-125.
 • رضائی کلواری، نوراله؛ شریفی، سعید؛ تقی پور، فائزه (1400)؛ «ارائه مدل همدلی قومی فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی (مطالعه کیفی مبتنی بر نظریه برخاسته از داده‌ها)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 38، ص 67-35.
 • رضائیان، مهدی (1390)؛ بررسی نقش سازمان صداوسیمای ج.ا.ا. در ارتقای اعتمادبه‌نفس ملی اسلامی. رساله دکتری. دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ره پیک، حسن (1381)؛ حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‌ها، همایش رسانه‌ها و ثبات سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • سریع‌القلم، محمود (1379)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
 • سورین، جوزف و تانکارد، جیمز (1392)؛ نظریه‌های ارتباطات، مترجم: علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران.
 • شیخ موحد، مهدی و آزادی، محمد جواد (1401)؛ «تقویت اعتماد عمومی به‌مثابه ابزار ارتقای سلامت نظام اداری ایران»، فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال چهارم، شماره یازدهم.
 • فرج‌زاده، غلامعلی؛ جعفری، علی؛ حبیب‌زاده، اصحاب، سلطانی‌فر، محمد (1401)؛ «بررسی مقایسه‌ای نقش رسانه‌های جمعی و اجتماعی در احساس تعهد به هویت ملی نوجوانان (مورد مطالعه؛ نوجوانان شهر اردبیل)»، فصلنامه مطالعه ملی، سال بیست و سوم، شماره 3.
 • فرقانی، مهدی (بهار 1381)؛ «روزنامه‌نگاری تفاهمی»، فصلنامه رسانه، سال سیزدهم، شماره اول.
 • کاویانی، محمد (1392)؛ ژئوپلتیک رسانه‌ای و تأثیر آن بر همگرایی اقوام در ایران؛ مطالعه موردی سیمای جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 • گربنر، بری (1384)؛ روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه: مینو نیکو، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
 • مجتهدزاده، پیروز (1397)؛ فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک (مفاهیم و نظریه‌ها در عصر فضای مجازی)، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
 • محبیان، امیر (1380)؛ جهانی شدن و رسانه‌ها، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • مهدی‌زاده، سید محمد (1393)؛ نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، چاپ چهارم، تهران: نشر همشهری.
 • مهدیلو، احمد (1390)؛ بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان، چاپ اول، تهران: انتشارات خیام آزمون.
 • مهرداد، هرمز (1388)؛ مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌جمعی، تهران: انتشارات فاران.
 • میرسپاسی، ناصر (1389)؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی، چاپ بیستم، تهران: انتشارات ترمه.
 • نادری قمی، محمد مهدی؛ زاهدی، جواد (1399)؛ «نقش خط‌مشی‌های قوه مجریه افغانستان در وحدت ملی»، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان.
 • نصرتی، مهدی (1395)؛ راهکارهای مطلوب رسانه در افزایش مشارکت قومیت‌‌ها برای کمک به تحکیم وحدت ملی (مورد مطالعه مرکز صداوسیمای استان گلستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده صداوسیما.
 • یاوری، حسین (1394)؛ رسانه‌شناسی و ارتباط با رسانه، چاپ اول، تهران: انتشارات بیهقی.
 • یوسفی، علی (1379)؛ «فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه‌ مطالعات ملی، شماره 4.
 • Dong, Wenchao (2018); The construction of national identity in television series, MA thesis, department of communication, Ottawa, Canada
 • Manago, Adriana m. (2015); Media and the development of Identity, Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. Edited by Robert Scott and Stephan Kosslyn. 2015 John Wiley & Sons.
 • G.Duncan(1981); A New Dictionary of Sociology, London, Routledge & Kegan paul.
 • tvnasim.ir/program.